Download hier de handleiding of ga direct naar het Ouderportaal

Algemene voorwaarden en huisregels

De Landelijke Algemene voorwaarden voor Kinderopvang zoals deze is opgesteld door de branchevereniging:
Algemene voorwaarden 

Huisreglement Kinderopvang Dapper 
(als toevoeging op de landelijke algemene voorwaarden Kinderopvang)

1 Huisreglement
Locatie: Verlengde Vaart NZ 69, Omhaal 33 en Semstraat 2.
Toepassing van dit reglement Dit huisreglement is aanvullend op de landelijke Algemene voorwaarden voor Kinderopvang en is van toepassing op Kinderdagopvang Dapper locatie verlengde vaart NZ, Omhaal 33 en Semstraat 2.
Dit reglement wordt bij plaatsing van een kind aan de ouders/verzorgers uitgereikt.

2. Duur van de overeenkomst
De plaatsingsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd ( zie voor ingangs, - en einddatum de plaatsingsovereenkomst) met inachtname van de voor de opvangvorm maximale leeftijd.

3. De vergoeding

3.1 U ontvangt van ons per plaatsingsovereenkomst één factuur per maand. Betaling geschiedt door middel van automatische incasso. Indien niet wordt betaald middels automatische incasso worden administratiekosten in rekening gebracht á €2.50u.

3.3 Indien plaatsingen gedurende de maand ingaan, of die vanwege het bereiken van de 4 jarige leeftijd halverwege de maand eindigt worden de kosten naar rato berekend.

3.4 De vergoeding dient achteraf te worden voldaan. Automatische incasso vindt plaats rond de 10e van de maand. Indien een incasso niet uitgevoerd kan worden t.g.v. een saldotekort, danwel wanneer u een incasso onterecht storneert, ontvangt u een nieuwe factuur welk u binnen 8 dagen dient te voldoen. Hiervoor worden administratiekosten in rekening gebracht.

4. Plaatsing
Elke plaatsing geschiedt krachtens deze overeenkomst op de voorwaarden en condities als bepaald in de tussen beide partijen gesloten plaatsingsovereenkomst en de daaraan gehecht brochures met de richtlijnen van Kinderopvang Dapper.  

5. Opzegging

5.1 de overeenkomst kan door beide partijen na de ingangsdatum worden ontbonden met inachtname van een opzegtermijn van één hele kalendermaand. Opzegging geschiedt uitsluitend schriftelijk voor de 1 ste van de maand. Bij het bepalen van de beëindigingdatum is de ontvangstdatum en niet de verzenddatum van de opzeggingsbrief bepalend. Als de opvangvorm wijzigt, dient er opnieuw een plaatsingsovereenkomst te worden aangegaan. Ook als u de dagen of het aantal dagdelen dat uw kind wordt opgevangen wilt wijzigen, beschouwen wij dit als een nieuwe aanvraag. Dat betekent dat u rekening moet houden met de opzegtermijn van uw huidige plaatsingsovereenkomst, en dat het mogelijk is dat u op de wachtlijst komt.

6. Beëindiging

6.1 Onmiddellijke beëindiging:
Indien één van beide partijen, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, aan haar verplichting uit deze overeenkomst niet (tijdig) voldoet, is de andere partij gerechtigd de overeenkomst, zonder dat daartoe een rechterlijke tussenkomst is vereist, met ingang van de in de ingebrekestelling genoemde datum te beëindigen (of te ontbinden) onverminderd zijn recht om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen. Voorts kan deze overeenkomst met onmiddellijke ingang worden opgezegd in geval van betalingsonmacht, faillissement, surséance van betaling, liquidatie etc.

6.2 Bij wegblijven/annuleren van een opvangmoment:
Indien uw kind om welke reden dan ook niet kan komen, dient u dit aan Kinderopvang Dapper te laten weten. Als uw kind zonder opgaven van redenen één week wegblijft of als u anderszins onzorgvuldig gebruik maakt van uw kindplaats, kunnen wij volgend artikel 10 deze overeenkomst opzeggen, zodat een ander kind voor hem/haar kan worden geplaatst. Eén en ander laat onverlet de betalingsverplichting volgens artikel 7.

6.3 Bij bijzondere zorg behoevende kinderen:
wanneer uw kind aanwijsbaar zodanige aandacht of verzorging nodig heeft dat wij aan uw kind en/ of overige geplaatste kinderen geen opvang van behoorlijke kwaliteit kunnen bieden (bijvoorbeeld doordat er gevaar ontstaat voor geestelijke en/of lichamelijke gezondheid) heeft Kinderopvang Dapper het recht de opvang te beëindigen. Indien wij van dit recht overwegen gebruik te maken, stellen wij in overleg met u een beëindigingdatum vast. Hierbij wordt indien en voor zover mogelijk rekening gehouden met mogelijkheden die bestaan voor andere oplossingen

6.4 Automatische beëindiging:
Bij de opvang eindigt de plaatsing automatisch op de dag van de vierde verjaardag bij kinderopvang, of bij buitenschoolse opvang het moment dat het geplaatste kind de basisschool verlaat.

7. Wijzigingen
Wijzigingen in de plaatsingsovereenkomst zijn slechts geldig, indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen voor akkoord zijn ondertekend.

8. Werkvormen
Binnen Kinderopvang Dapper kennen we de werkvormen: kinderdagverblijf, (vanaf 6 weken tot 4 jaar), peuteropvang ( 2,5 tot 4 jaar) en buitenschoolse opvang, (4 tot 12 jaar). Er is opvang voor hele dagen mogelijk van maandag tot en met vrijdag. Voorschool voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar.

9. Openingstijden
Kinderopvang Dapper is geopend van 6.30 uur tot 18.30 uur van maandag t/m vrijdag.

10. Te laat gehaalde kinderen
Ouders van kinderen die, volgens de afgesloten plaatsingsovereenkomst, hun kind frequent te laat ophalen worden hierop door de leidinggevenden zonodig schriftelijk aangesproken. De extra tijd wordt in rekening gebracht.

11. Het ruilen/annuleren van dagen bij een vast contract
Ruilen van opvangdagen is mogelijk en kostenloos mits het meer dan 10 dagen van de voren wordt doorgegeven.
Het is niet mogelijk om dagen kosteloos te annuleren bij een vast contract

12.Het ruilen/annuleren van dagen bij een flexibel contract
Wanneer u een flexibel contract heeft heeft u de mogelijkheid de dag kosteloos te annuleren. Dit moet minimaal 10 dagen voorafgaand aan de opvangdag.

13. Sluitingsdagen
Kinderopvang Dapper is gesloten op erkende nationale en christelijke feestdagen. De dag voor 1e Kerstdag zijn wij max. geopend tot 16.00 uur. Oudejaarsdag zijn wij gesloten.

14. Zieke kinderen
Indien er naar de mening van de leidinggevende van Kinderopvang Dapper sprake is van ziekte van het kind ( koorts, hangerig gedrag, algemeen gevoel van onbehagen) dan wordt u hiervan telefonisch in kennis gesteld en volgt overleg. Het kan voorkomen dat u dringend verzocht wordt uw kind op te halen indien hiervoor de noodzaak naar de mening van de leidster reëel aanwezig is. Bij koorts moet een kind altijd worden gehaald.
Bij ziekmelding of het eerder beëidigen van de opvang door ziekte zal de dag wel in rekening worden gebracht. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor het afmelden van een kind. Artikel 11.

15. Melding besmettelijke ziekten
Bij constateren van een besmettelijke ziekte in het gezin of een relatie waarmee dagelijks wordt omgegaan, is men verplicht de groepsleiding en/of leidinggevende van Kinderopvang Dapper dezelfde dag in kennis te stellen van de ziekte. Deze kennisgeving dient voor of tijdens het brengen van het kind te gebeuren. De leidinggevende van Kinderopvang Dapper beslist, al dan niet na overleg met een arts of de GGD en rekening houdend met de door de GGD gegeven voorschriften, of een kind gedurende de ziekteperiode of de periode waarin het besmettingsgevaar aanwezig is, in de kinderopvang geplaatst kan worden.

16. Bereikbaarheid
Op grond van de door u verstrekte gegevens dient uw (telefonische) bereikbaarheid gedurende het verblijf van uw kind in Kinderopvang Dapper gewaarborgd te zijn. Bij wijziging van deze gegevens dient u dit terstond te melden aan de leid(st)er en/of leidinggevende van Kinderopvang Dapper.

17. Diefstal
De directie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal van goederen van ouders en/of kinderen die in Kinderopvang Dapper worden achtergelaten

18. Oudercommissie
Ouders van geplaatste kinderen kunnen lid worden van de oudercommissie. Medewerkers van Kinderopvang Dapper en hun partners zijn hiervan uitgezonderd.

19. Aansprakelijkheid
Kinderopvang Dapper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiende uit haar werkzaamheden, behoudends de schade waarvoor zij wettelijk aansprakelijk is en voor zover de door haar afgesloten verzekeringen dekking verlenen.

20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter.

21. Bekendheid met de richtlijnen
U zult begrijpen dat het onmogelijk is alle regels en rechtlijnen die voor kinderopvang gelden in één overeenkomst samen te vatten. Mochten er ondanks alle afspraken, regels en rechtlijnen nog iets misgaan, dan is het goed te weten dan Kinderopvang Dapper een klachtenreglement heeft met waarborgen voor een goede afhandeling van een klacht.
Kinderopvang Dapper
Verlengde Vaart N.Z. 69
7887 EG Erica
0591-303234
info@kdvdapper.nl